ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

26

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

17

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

26

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

26

ตาราง

584

ห้องเรียน
10
ตาราง

18,429

นักเรียน
94
ตาราง
นร.ม.ต้น

10,175

-76
ตาราง
นร.ม.ปลาย

8,254

170
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,031

ครูและบุคลากร

สนง.
62
รร.
969
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

1,031

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า26 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 17 /65%
ขนาดกลาง 6 /23%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 3 /12%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 5 /19%
ขนาดที่ 2 5 /19%
ขนาดที่ 3 3 /12%
ขนาดที่ 4 4 /15%
ขนาดที่ 5 6 /23%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 3 /12%
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 1177 /80%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 60 /4%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 23 /2%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 1 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 159 /11%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 9 /1%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 33 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 2 /0%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ 552 /64%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 61 /7%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 37 /4%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 46 /5%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 0 /0%
สถาบันพยาบาล 2 /0%
สถาบันทหาร 3 /0%
สถาบันตำรวจ 1 /0%
สถาบันอื่น ๆ 96 /11%
รับราชการ 2 /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ 0 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 8 /1%
ภาคการเกษตร 0 /0%
การประมง 0 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 14 /2%
งานบริการ 0 /0%
รับจ้างทั่วไป 38 /4%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 3 /0%
อื่น ๆ 0 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
26 โรงเรียน

13 อำเภอ
เมืองสิงห์บุรี

3 โรงเรียน

ตาราง
อินทร์บุรี

3 โรงเรียน

ตาราง
พรหมบุรี

2 โรงเรียน

ตาราง
ท่าช้าง

1 โรงเรียน

ตาราง
บางระจัน

2 โรงเรียน

ตาราง
ค่ายบางระจัน

1 โรงเรียน

ตาราง
เมืองอ่างทอง

3 โรงเรียน

ตาราง
วิเศษชัยชาญ

3 โรงเรียน

ตาราง
แสวงหา

2 โรงเรียน

ตาราง
โพธิ์ทอง

2 โรงเรียน

ตาราง
ไชโย

1 โรงเรียน

ตาราง
ป่าโมก

2 โรงเรียน

ตาราง
สามโก้

1 โรงเรียน

ตาราง

4 เครือข่าย
ถิ่นวีรชน

6 โรงเรียน

ตาราง
พระนอนจักรสีห์

6 โรงเรียน

ตาราง
อินทรประมูล

7 โรงเรียน

ตาราง
เจ้าพระยา

7 โรงเรียน

ตาราง
ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
Version.